Josep Aixandri i Tarré - ERC - Declaració de béns mandat 2019-2023


Tinent d'Alcalde

Regidor d'Hisenda, Administració i Seguretat Ciutadana

Regidor dels barris de Sant Josep, Sant Carles i Pla Morató

Membre de la Junta de Govern Local

Portaveu del Grup Municipal d'ERC


 

Declaració inicial:   11-06-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Finca urbana

50%

1996

Compra/venda

 

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i model

Data adquisició

Nissan

2015

 

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

x Res a declarar en aquest epígraf

 

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Valor nominal

1.353,05 €

 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

144.845,77 €

 

 


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:41