Ma Teresa Serra Perez-Portabella (Tere) - PSC - Declaració de béns mandat 2019-2023


Regidora Grup Municipal PSC 


 

Declaració inicial:   14-06-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Finca urbana

50%

1985

Compra/venda

Finca urbana

100%

2018

Herència

Finca urbana

100%

2018

Herència

Finca urbana

100%

2018

Herència

finca urbana

100%

2006

Compra/venda

 

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i model

Data adquisició

Volkswagen

2013  - 50%

 

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

Valoració mitja any anterior

14.976 €

 

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Valor nominal

364 €

 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

12.257,90 €

 

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS

(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

x Res a declarar en aquest epígraf


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:54