Martí Pujol i Casals - ERC - Declaració de béns mandat 2019-2023


Alcalde

Regidor d'espai públic i equipamentws

Regidor dels barris rurals: Collsabadell, Alcoll, Sanata i Disseminats 


 

Data modificació declaració inicial:   30-09-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Immoble

100%

2018

Herència

Immoble

100%

2018

Herència

Finca rústica

100%

2018

Herència

Habitatge rústic

100%

2018

Herència

 

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

x Res a declarar en aquest epígraf

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

Valoració mitja any anterior

6.485,32 €

 

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Valor nominal

937.777,74 €

 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

119.218,11 €

 

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS

(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

x Res a declarar en aquest epígraf


 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:33