Pere Grivé i Martínez - ERC - Declaració de béns mandat 2019-2023


 1r Tinent d'Alcalde

Regidor d'Urbanisme i Territori

Regidor del nucli urbà i Can Boatell

Membre de la Junta de Govern Local

Representant de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:

  • Consorci Besòs Tordera
  • Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
  • Associació per a la defensa forestal de Llinars del Vallès

 

Declaració inicial:   11-06-2019

 

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé

Coeficient propietat

Data/any adquisició

Títol adquisició

Finca urbana

50 %

1982

Compra

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i model

Data adquisició

Mazda

2015

 

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS

 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

x Res a declarar en aquest epígraf

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

x Res a declarar en aquest epígraf

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Saldo mitjà any anterior

13.000 €

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS

(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

x Res a declarar en aquest epígraf

 

 

Darrera actualització: 03.02.2023 | 08:37