Càrrecs de confiança

El Ple de l'Ajuntament de data 25 de setembre de 2023 va aprovar el nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al seu desenvolupament per personal eventual:

  • Assessor de Comunicació
  • Assessor de Projectes

La retribució anual és fixa, per a tots els conceptes en 40.000 euros bruts anuals distribuïts en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.  Aquest import s'incrementarà en cada exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a les retribucions del personal del sector públic.

Darrera actualització: 05.02.2024 | 18:01
Darrera actualització: 05.02.2024 | 18:01